Home

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอวโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไหมอีรี่ย้อมสีธรรมชาติ สู่การออกแบบอย่างเป็นสากลและทันสมัย

  

ผลิตภัณฑ์

จากผ้าไหมสู่ผืนผ้า จากผืนผ้าสู่ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอวโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไหมอีรี่ย้อมสีธรรมชาติ สู่การออกแบบอย่างเป็นสากลและทันสมัย

  

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอวโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไหมอีรี่ย้อมสีธรรมชาติ สู่การออกแบบอย่างเป็นสากลและทันสมัย

  

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่เอวโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไหมอีรี่ย้อมสีธรรมชาติ สู่การออกแบบอย่างเป็นสากลและทันสมัย